12 лютого 2018, 11:50

«Нова філософія Регламенту ICAC – це максимальні можливості для захисту прав бізнесу»

Опубліковано в №7 (609)

Микола Селівон
Микола Селівон голова Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТППУ

13.02.2018 р. стартує спільний проект ТПП України (ТПП), МКАС при ТПП України (ICAC) та регіональних ТПП за експертної підтримки юридичної фірми Sayenko Kharenko «Свобода вибору правил гри – не втрать своє право на арбітраж». Про мету, цілі, завдання та нову філософію Регламенту ICAC 2018 «Юридичній Газеті» розповів голова Міжнародного комерційного арбітражного суду Микола Селівон


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Микола Селівон– Пане Миколо, з початку року набув чинності новий Регламент ICAC. Чи означає новий Регламент нову філософію? В чому вона полягає?

– Якщо говорити про класичне розуміння терміну «філософія» як встановлення перших, основних істин та принципів, то стосовно Регламенту 2018 це було б перебільшенням. Річ у тім, що розгляд спорів шляхом арбітрування ґрунтується на вироблених століттями світовим співтовариством та закріплених в міжнародному і національному законодавстві України таких незмінних принципах та цінностях як незалежність і неупередженість арбітрів, справедливість, диспозитивність, змагальність, однакове ставлення до сторін тощо. Саме ця філософія була закладена у три попередні й останню четверту редакцію Регламенту МКАС при ТПП України. Саме втілення цих принципів у діяльності МКАС протягом чверті століття стало основою його успіху та впізнаваності у світі.

У новому Регламенті ці положення дістали подальший розвиток і поглиблення, був врахований накопичений досвід, а також нові тенденції та виклики. Іншими словами, відбулась модернізація арбітражного процесу на всіх його стадіях, щоб арбітраж був більш ефективним, економним, швидким та комфортним. Новели настільки вагомі, що можна говорити, без перебільшення, про українську модель арбітражу. У цьому сенсі нова філософія Регламенту 2018 полягає у створенні для сторін максимуму можливостей для захисту та поновлення порушеного права.

– 13.02.2018 р. відбудеться захід «Свобода вибору правил гри – не втрать своє право на арбітраж». Захід відкриває серію презентацій у містах України. Яка за цим стоїть мета? Як і до кого потрібно донести меседжі?

– Проведення таких заходів планується у 9 регіонах, які охоплюють майже всю територію нашої держави. Ми вважаємо, що розвиток арбітражу є необхідним елементом розвиненого громадянського суспільства, демократії та правової держави, оскільки надає будь-якій фізичній чи юридичній особі право вибору способу захисту своїх прав. Виходячи з цієї концепції, ми ставимо перед собою достатньо амбітні цілі.

Основне завдання зазначених заходів полягає у тому, щоб ознайомити аудиторію з новим процесуальним законодавством, яке відкрило нові можливості арбітражу в Україні в контексті проарбітражної політики держави, розширення переліку арбітрабельних спорів. Ми будемо говорити про нові можливості в Україні для сторін процесу (вітчизняних та іноземних), які обрали міжнародний арбітраж як спосіб вирішення спорів. Зокрема, це стосується заходів забезпечення позову, витребування доказів, допиту свідків та ін.

Також нашим завданням є презентація нових Регламентів МКАС і МАК при ТПП України, висвітлення ключових новел, а також переваг цих інституцій, щоб посилити довіру користувачів наших послуг та залучити нових клієнтів. Цими заходами ми хочемо донести суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності нові можливості МКАС при ТПП України у розгляді спорів.

Крім того, ми будемо здійснювати таким чином моніторинг судової практики та застосування законодавства, яке стосується міжнародного комерційного арбітражу. Проведення регіональних заходів, професійна дискусія з представниками бізнесу, місцевим суддівським корпусом, практикуючими юристами та адвокатами дозволить нам не лише отримати інформацію про ситуацію місцях, але й донести філософію розробників нових ЦПК і ГПК, яку вони закладали у ці норми, з метою формування коректної правозастосовної та судової практики, а також оперативно реагувати на будь-які негативні тенденції.

– Обличчя міжнародного комерційного арбітражу в Україні, яке воно?

– Арбітраж завжди комунікував з бізнесом із відкритим обличчям. Вже чверть століття ми є нейтральним та надійним посередником між сторонами конфлікту. Ми намагаємося примирити сторони спору задля збереження їхніх ділових стосунків. Такий підхід забезпечує віру сторін, які звертаються до МКАС, у справедливе вирішення спору. Отже, обличчям арбітражу є довіра і справедливість.

– Пане Миколо, з початку року
набув чинності новий Регла-
мент ICAC. Чи означає новий
Регламент нову філософію?
В чому вона полягає?
– Якщо говорити про класич-
не розуміння терміну «філосо-
фія» як встановлення перших,
основних істин та принципів, то
стосовно Регламенту 2018 це бу-
ло б перебільшенням. Річ у тім,
що розгляд спорів шляхом ар-
бітрування ґрунтується на ви-
роблених століттями світовим
співтовариством та закріплених
в міжнародному і національно-
му законодавстві України таких
незмінних принципах та цінно-
стях як незалежність і неупере-
дженість арбітрів, справедливість,
диспозитивність, змагальність,
однакове ставлення до сторін то-
що. Саме ця філософія була за-
кладена у три попередні й остан-
ню четверту редакцію Регламенту
МКАС при ТПП України. Саме вті-
лення цих принципів у діяльно-
сті МКАС протягом чверті століт-
тя стало основою його успіху та
впізнаваності у світі.
У новому Регламенті ці поло-
ження дістали подальший розви-
ток і поглиблення, був врахова-
ний накопичений досвід, а також
нові тенденції та виклики. Інши-
ми словами, відбулась модерніза-
ція арбітражного процесу на всіх
його стадіях, щоб арбітраж був
більш ефективним, економним,
швидким та комфортним. Нове-
ли настільки вагомі, що можна
говорити, без перебільшення, про
українську модель арбітражу. У
цьому сенсі нова філософія Рег-
ламенту 2018 полягає у створенні
для сторін максимуму можливо-
стей для захисту та поновлення
порушеного права.
– 13.02.2018 р. відбудеться за-
хід «Свобода вибору правил
гри – не втрать своє право на
арбітраж». Захід відкриває се-
рію презентацій у містах Ук-
раїни. Яка за цим стоїть мета?
Як і до кого потрібно донести
меседжі?
– Проведення таких заходів пла-
нується у 9 регіонах, які охоплю-
ють майже всю територію нашої
держави. Ми вважаємо, що розви-
ток арбітражу є необхідним еле-
ментом розвиненого громадян-
ського суспільства, демократії та
правової держави, оскільки надає
будь-якій фізичній чи юридичній
особі право вибору способу захи-
сту своїх прав. Виходячи з цієї кон-
цепції, ми ставимо перед собою
достатньо амбітні цілі.
Основне завдання зазначених
заходів полягає у тому, щоб озна-
йомити аудиторію з новим проце-
суальним законодавством, яке від-
крило нові можливості арбітражу
в Україні в контексті проарбітраж-
ної політики держави, розширен-
ня переліку арбітрабельних спо-
рів. Ми будемо говорити про нові
можливості в Україні для сторін
процесу (вітчизняних та інозем-
них), які обрали міжнародний ар-
бітраж як спосіб вирішення спорів.
Зокрема, це стосується заходів за-
безпечення позову, витребування
доказів, допиту свідків та ін.
Також нашим завданням є пре-
зентація нових Регламентів МКАС
і МАК при ТПП України, висвітлен-
ня ключових новел, а також пере-
ваг цих інституцій, щоб посилити
довіру користувачів наших послуг
та залучити нових клієнтів. Ци-
ми заходами ми хочемо донести
суб’єктам зовнішньоекономічної
діяльності нові можливості МКАС
при ТПП України у розгляді спорів.
Крім того, ми будемо здійсню-
вати таким чином моніторинг
судової практики та застосуван-
ня законодавства, яке стосується
міжнародного комерційного ар-
бітражу. Проведення регіональ-
них заходів, професійна дискусія з
представниками бізнесу, місцевим
суддівським корпусом, практику-
ючими юристами та адвокатами
дозволить нам не лише отримати
інформацію про ситуацію місцях,
але й донести філософію розроб-
ників нових ЦПК і ГПК, яку во-
ни закладали у ці норми, з метою
формування коректної правоза-
стосовної та судової практики, а
також оперативно реагувати на
будь-які негативні тенденції.
– Обличчя міжнародного ко-
мерційного арбітражу в Украї-
ні, яке воно?
– Арбітраж завжди комуніку-
вав з бізнесом із відкритим об-
личчям. Вже чверть століття ми
є нейтральним та надійним посе-
редником між сторонами конф-
лікту. Ми намагаємося примирити
сторони спору задля збережен-
ня їхніх ділових стосунків. Такий
підхід забезпечує віру сторін, які
звертаються до МКАС, у справед-
ливе вирішення спору. Отже, об-
личчям арбітражу є довіра і спра-
ведливість.
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати