05 квітня 2019, 11:43

Президент підписав указ про добір кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України

Офіційне інтернет-представництво Президента України

Президент України Петро Порошенко підписав Указ №100/2019 про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Читайте також: "Затверджено положення про Службу судової охорони".

"З метою забезпечення добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, на виконання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити конкурсну комісію з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

2. Затвердити персональний склад конкурсної комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (додається).

3. Внести до Указу Президента України від 1 листопада 2007 р. №1043 "Про Порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України" такі зміни:

1) ст. 2 виключити;

2) у Порядку проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, затвердженому зазначеним Указом:

а) п. 2 викласти в такій редакції:

"2. Для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі - конкурс) утворюється конкурсна комісія з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі – конкурсна комісія).

Склад конкурсної комісії формується з числа фахівців у галузі міжнародного права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у цій галузі, у тому числі провідних вчених, представників міжнародних організацій та всеукраїнських громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав людини і основоположних свобод. Персональний склад конкурсної комісії затверджує Президент України. Голова конкурсної комісії обирається на її першому засіданні з числа членів комісії.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях комісії та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам комісії. Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі";

б) п. 3 доповнити абзацом такого змісту: "Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції)";

в) в абз. 2 п. 4 слова і цифри "Рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи №1429 (1999) і №1649 (2004)" замінити словами "резолюцій та рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи";

г) у п. 5 абз. 2 замінити двома абзацами такого змісту: "має високі моральні якості; має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в інших державах та визнану в Україні в установленому порядку, і не менш як десять років стажу професійної діяльності у сфері права, та/або досвіду наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвіду діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – десятим;

абзац п'ятий доповнити словами "та має знання другої офіційної мови Ради Європи";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"яка на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років";

ґ) підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:

"1) оголошення про проведення конкурсу, розміщення відповідної інформації в засобах масової інформації";

д) в абзаці першому пункту 7 слова "офіційного Інтернет-представництва Президента України оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за місяць до його проведення" замінити словами "Офіційного інтернет-представництва Президента України оголошення про проведення конкурсу";

е) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, подає до конкурсної комісії:

 • написану власноруч письмову заяву на ім'я голови конкурсної комісії;
 • автобіографію за затвердженим конкурсною комісією зразком;
 • мотиваційний лист;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;
 • копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 • копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, що подаються до конкурсної комісії, мають бути завірені в установленому порядку.

Особи, які мають намір взяти участь у конкурсі, також можуть подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо)";

є) в абзаці першому пункту 9 слова "абзацах другому, п'ятому – дев'ятому" замінити словами "абзацах третьому, шостому – десятому";

ж) у пункті 10:

в абзаці першому слова "у абзаці третьому" замінити словами "в абзаці четвертому";

абзац другий викласти в такій редакції: "Співбесіді передує тестування щодо визначення рівня володіння учасниками конкурсу офіційними мовами Ради Європи, проведення якого забезпечує Міністерство закордонних справ України. Про результати тестування Міністерство закордонних справ України інформує конкурсну комісію";

з) пункт 12 викласти в такій редакції:

Читайте також: "Довіра до судової системи лишається низькою, - дослідження ЄБА".

"12. За результатами проведення конкурсу конкурсною комісією формується список із трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, який оголошується у день завершення конкурсу та оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Голова конкурсної комісії подає список кандидатів Міністерству закордонних справ України для його внесення в установленому порядку до Ради Європи.

Про результати конкурсу голова конкурсної комісії інформує Президента України".

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 14 вересня 2007 року № 869 "Питання добору кандидатур для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини від України".

5. Конкурсній комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

6. Міністерству закордонних справ України забезпечити:

проведення тестування учасників конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи;

внесення в установленому порядку до Ради Європи за результатами проведення конкурсу списку кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - зазначається в Указі.

До тогож до складу конкурсної комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України обрано:

 • Довидас Віткаускас - керівник Проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)" (за згодою);
 • Тимур Робертович Короткий - професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук (за згодою);
 • Наталія Семенівна Кузнєцова - академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою);
 • Михайло Миколайович Микієвич - завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою);
 • Тетяна Леонідівна Сироїд - професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор юридичних наук (за згодою).
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати