27 березня 2020, 15:17

Трудове право Європейського Союзу: сучасні підходи до дистанційних семінарів

Лідія Грузінова
Лідія Грузінова доцент, Академія адвокатури України
Олександр Грузінов
Олександр Грузінов «Державний заклад «Київський коледж зв’язку»» викладач-методист вищої категорії

Яка мета семінару й що характерно? В Законі України «Про вищу освіту» прописано, що освітній процес «…інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки…». Також діяльність спрямована на «…передачу, засвоєння, примноження і використання знань умінь та інших компетентностей…», у осіб, які вчаться, формування «…гармонійно розвиненої особистості» (ст. 47). Семінар (лат. seminarium розсадник) – один із видів аудиторних занять виші на якому здобувачі вищої освіти здобуваються професійні компетентності. Для семінару є характерним встановлення зворотного зв’язку між здобувачами вищої освіти академічної групи й викладачах, їх інтелектуальна творча діяльності  в атмосфера взаєморозуміння і співробітництв. Викладач керує  процесом не навчання, а інтелектуальною, творчою діяльності здобувачів вищої освіти задля сприяння у здобутті професійної компетентності. Отже, «навчальний процес» як такий канув в літа. На семінарі професійні компетентності здобуваються під керівництвом викладача, що не навчає, а надихає на інтелектуальну, творчу діяльність.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


1 Аня

Які види семінарів? На наш погляд, класичні й інноваційні. На класичному семінарі  викладач оцінює підготовлені здобувачами  реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння фор­мулювати й відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожен семінар вносяться до рейтингової відомості освітніх досягнень студентів й студенток академічної групи й врахо­вуються при виставленні підсумкової оцінки з освітньої дис­ципліни. Для інноваційних семінарів є характерним впровадження сучасних освітніх технологій. До прикладу: технологія «Дебати», технологія «Диспут» тощо. Технологія [гр. techne мистецтво, майстерність +…логія].

2 Аня

Формою педагогічного спілкування на семінарі може бути колоквіум (лат. colloquium співбесіда). Отже, сучасним підходом є впровадження методів й технології активного навчання.

3 Аня

Які функції семінару? Приянято виділяти такі: 1) поєднання лекційної та  самостійної освітньої діяльності, теореточної й практичної  підготовки, формування пізнавальної мотивів освітньої діяльності; 2) учіння творчо опрацьовувти освітній матеріал, готувати реферети, доповіді повідомлення й вступати, обстоювати свої погляди. 3) розвиток творчого професійного мислення, умінь, навичок, використання теоретичних знань  для розв’язання практчних професійних завдань; 4) формування інтересу до нуково-дослідної діяльності, залучення до досліджень; 5) повторення, закріплення освітнього  матеріалу. Тематика семінарів прописана в робочій програмі освітньої дисципліни «Трудове право Європейського Союзу». В планах семінарів з курсу прописані як питань для обговорення, так і методи освітньої діяльності, освітні ресурси тощо. Доцільно проводити  коментоване читання приписів Хартії фундаментальних прав, що мають відношення до теми семінару й англійською (французькою) мовою. Впроваджуємо інформаційні технології – демонструємо презентації, судові трансляції.  Отже, сучасним підходом є інтелектульна, творча діяльність через практику правозстовування та правотворчості.

4 Аня

В плані семінару має бути прописано що має знати, уміти й якими навичками опанувати. Так, по темі «Джерела трудового права ЄС» має знати; відповідний понятійний апарат, який дозволить вірно використовувати отримані знання; поняття і види норм трудового права ЄС; поняття й види джерел трудового права ЄС. Повинен уміти: аналізувати, тлумачити й вірно застосовувати норми трудового права ЄС; самостійно знаходити й опрацьовувати нові  юридичні питання, що виникають у зв’язку з функціонуванням ЄС. Володіти навичками: роботи з різними джерелами трудового права ЄС, рішеннями Суду ЄС; аналітичного дослідження сучасних актуальних проблем трудового права ЄС; вирішення правових проблем і колізій, реалізації норм матеріального й  процесуального права, що стосуються міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці. На семінарі проваджуємо  методи активізації освітньої діяльності Basket method, Incident  method, Case method, Brain storming. В плані семінару, на наш погляд, має бути декілька ситуаційних задач з судової практики. Вже на першому семінарі по цій темі варто розглянути конкретну ситуацію щодо підтвердження трудового стажу в Україні для отримання чеської пенсії. По цій ситуації може бути проведена й рольова гра щодо підтвердження трудового стужу в Україні громадянам інших держав-членів ЄС.

Умовна фабула «Я пишу вже третій лист». Чеським управлінням соціального забезпечення на початку травня 2019 р. надіслало до Пенсійному фонду України (далі – ПФ України) усі необхідні документи для підтвердження мого трудового стажу в Україні, як громадянки Чехії. На перші два листи до ПФ України відповіді по суті звернення я не отримала.  Лише інформацію, що моє звернення розглядається в м. Ужгород. На початку грудня 2019 р я особисто передала до ПФ України: 1) копію диплома й довідка з архіву щодо навчання в виші в Україні; 2) копію трудової книжки й дві довідка з місця роботи в Україні; 3) свідоцтво про шлюб, що підвереджує зміну дівочого прізвища у зв’язку з укладанням шлюбу в Україні. Також у листі до ПФ України громадянка Чехії зазначила таке. По-перше, вказані документи були видані відповідно до правових приписів і не можуть бути ніким оскаржені. По-друге, підтвердження трудового стажу в Україні необхідно для чеських органів соціального забезпечення й призначення мені саме чеської пенсії. Зазначимо, що автор листа до ПФ України й досі має надію, що її третій лист буде розглянуто швидко, ефективно і без бюрократичної тяганини саме ПФ України. Також наводимо фрагмент плану семінару по темі:  «Трудовий договір в ЄС».

Регламент

семінру

Процедура семінару

Наочність на семінарі

10 хв.

Вступне слово викладача

 

 

Питання для обговорення

 

10 хв.

Директива 91/533/ЄЕС

Директива 1999/70/ЄС

Директива 91/383/ЄЕС

Методи: Basket method. Incident  method           

Презентація англійською мовою Директиви  97/81/ЄС

 

10 хв.

Директива Ради № 98/59/ЄС від 20.07.1998

Basket method. Incident  method        

Презентація

10 хв.

Директива Ради 2001/23/ЄС від 12.03.2001

Методи: Інсценізація (Role playing)

Презентація

10 хв.

Директива Ради 2001/23/ЄС  

Директива Ради  2003/88/ЄС

Концепція оpt-out. Політика флексік'юріті

Методи: Case method. Brain storming            

Презентація англійською мовою Директиви 2008/94/ЄС

15 хв.

Справа С- 9/90 «Francovich» (1991 р.). Поняття працівник і рішення щодо  справи   «Wagntr Miret» (С-334 /92). 

Методи: Case method. Моделюємо  рішення суду           

Можлива презентація інших справ

10 хв.

Заключне слово

 

10 хв.

Рефлексія

Анкетування онлайн

У вступному слові викладач повідомляє присутніх. Яка освітня, дидактична, виховна мета семінару? Як оцінюється інтелектуальна, творча діяльність здобувачів вищої освіти на цьому семінарі? Хто модератор? Хто рахує  бали? Яка робоча мова семінару (українська, англійська, латина). Регламент: участь у дебатах, дискусії,  дискурсі  – до 2 хв. Репліка  – до 1 хв. В заключному слові викладач (модератор) повідомляє індивідуальний (командного)  рейтинг учасників семінару. Рефлексія [лат. reflexio отражение] – роздуми, повні сумнівів, протиріч; аналіз власного психічного стану. Рекомендується розробити анкету учасника семінарі.

Як підготуватись до семінару? Крім опрацювання освітнього матеріалу за підручником, конспектом лекцій, рекомендується: 1) опрацювати рекомендовані освітні ресурсів з теми; 2) ознайомитись з практикою впровадження директив в державах-членах ЄС; 3) з’ясувати та осмислити зміст кожного питання теми семінару, ключові поняття, терміни, категорії й сформулювати власні висновки та пропозиції щодо тенденцій правового регулювання трудових відносин за темою семінару в ЄС, державах-членах ЄС, Україні. Такі висновки можна зробити за умови аналізу рекомендованих освітніх ресурсів: монографій, наукових статей, інших публікацій у часописах, наукових збірниках, юридичних журналах та газетах. Підготовка до семінару розвиває творчі здібності, на семінарі формується вміння слу­хати інших здобувачів вищої освіти, аргументовано висловлювати власну точку зору. При цьому розвивається логічне, правниче мислення, комунікативні здібності, що досить важливо для фахівця. Також креативне мислення.

Що робимо на семінарі? На семінарі вчимось: 1) вірно застосовувати приписи джерел трудового права ЄС; 2) узагальнити здобуті з різних джерел відомості, факти, робити власні висновки щодо правового регулювання питань, які обговорюються на семінарі; 3) формулювати, обґрун­товувати та аргументувати власну точку зору щодо приписів джерел трудового права ЄС, практики впровадження директив в державах-членах ЄС 4) висловлювати власне ставлення до питань, які розгляда­ються у правничій літературі щодо удосконалення трудового законодавства як в державах-членах ЄС, так і в Україні; 5) викладати питання теми семінару логічно, послідовно, грамотно, чітко, дотримуючись ви­мог ораторського мистецтва, розробляти структурно-логічні схеми до теми семінару. Заохочується користування конспектом лекцій й матеріалами, які напрацьовані при підготовці до семі­нару на заліку.

Отже, семінар сприяє формуванню інтелектуального й творчого  мислення, оволодінню уміннями точно, доказово, аргументовано,   висловлювати свої думки мовою науки, вести дискусію, діалог, бути опонентом чи співдоповідачем й здобути необхідні професійні компетентності. На семінарі здобувачі вищої освіти вчаться вчитись самостійно.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати