05 вересня 2018, 15:25

Правові основи захисту персональних даних

Опубліковано в №36 (638)

Валентин Головченко
Валентин Головченко к.ю.н., заслужений юрист України, Професор Міжнародної кадрової академії МАУП

Люди поважного і середнього віку пам’ятають часи, коли у під’їздах багатоповерхових будинків вивішувалися списки мешканців з номерами їхніх квартир. Тоді не лише не боялися оприлюднення своїх персональних даних, але й були зацікавлені у такій відкритості. Це було зручно як для мешканців, так і для родичів, друзів, поштарів, лікарів, служб невідкладної допомоги. У новітній час поширювати інформацію про себе стало небезпечно.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Через низький рівень правової обізнаності громадяни часто ігнорують проблеми, пов’язані із захистом власних персональних даних. Пересічна людина як учасник інформаційних відносин, підписуючи різного роду документи, нерідко вимушена ставити себе у нерівні права, у порівнянні з іншою стороною, а подекуди потрапляє у своєрідну рабську залежність якогось «товариства», супермаркета, банка тощо. Продаючи за копійки конфіденційну інформацію, недосвідчена особа навіть не уявляє, ким і задля чого її персональні дані будуть використані.

Активність користувачів соціальних мереж у формуванні баз персональних даних, незліченні факти шахрайства, організована злочинність надзвичайно загострили проблему правового захисту прав фізичних осіб. Нагальною стає проблема створення адекватної нинішнім економічним та соціально-правовим реаліям системи законодавства, що регулює захист персональних даних.

Зокрема, надзвичайна суспільно-політична ситуація, що викликана воєнною агресією Росії, загрожує не лише життю окремих громадян України, але й нації загалом. У зв’язку з цим міжнародно-правові акти дозволяють запроваджувати тимчасові відступи від зобов’язань (дерогацію). Однак такі заходи мають бути врегульовані законодавством згідно з рекомендаціями Ради Європи «Основні напрямки захисту прав фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних в інформаційних супермагістралях» від 09.12.1997 р.

В межах газетної статті ми розглянемо основні положення нормативно-правових актів, які, на нашу думку, мають найбільше значення для захисту персональних даних у нашій державі.

Європейське право

Європейську систему законодавства про захист персональних даних складають більше ніж 10 нормативно-правових актів. Серед них варто відзначити такі документи: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 216/679 від 27.04.2016 р. про захист фізичних осіб при обробці персональних даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних) (далі – Регламент 679); Конвенція Ради Європи «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних» від 28.01.1981 р. зі змінами 1999 р.; Додатковий протокол до конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних від 08.11.2001 р.; Директива 95/66/ЄС «Про обробку персональних даних і захист прав осіб у телекомунікаційному просторі» 1997 р. та ін.

Загальноєвропейський досвід захисту прав і свобод людини сформований з урахуванням правозастосовної практики країн Європейського Союзу, судових рішень Європейських співтовариств, міжнародно-правових актів щодо захисту прав і свобод людини. Інститут захисту персональних даних в ЄС ґрунтується на принципах законності, цільової визначеності, мінімальності, об’єктивності інформації, участі суб’єкта персональних даних у здійсненні контролю, обмеження розкриття персональних даних, інформаційної безпеки. Ці принципи мають нормативну силу та є основою для створення нових правових норм у цій сфері правовідносин, вони обов’язкові для уповноважених органів у процесі здійснення правозастосовної діяльності. Законодавство ЄС про захист персональних даних охоплює весь комплекс правових норм, у тому числі норми-дефініції, уповноважуючі та забороняючі норми.

Відповідно до положень Директив ЄС, персональні дані – це будь-яка інформація, пов’язана з ідентифікованою особою (суб’єктом даних), що зафіксована на будь-якому носії. До цієї категорії потрапляють імена, поштові адреси, конфіденційна інформація, що зафіксована електронними та будь-якими іншими носіями. Введено поняття «контролери даних». Це фізичні особи або організації, які визначають мету і способи обробки персональних даних.

Під обробкою персональних даних Директива ЄС розуміє будь-які операції з персональними даними або їх сукупність, включаючи збір, запис, систематизацію, зберігання, зміну, передачу та розкриття. Основним принципом, на основі якого повинні діяти контролери персональних даних, визнана об’єктивна та неупереджена обробка персональних даних, завдяки якій суб’єкт даних має отримати інформацію про те, хто саме є контролером даних, мету їх обробки та використання, а також надати згоду на використання персональних даних.

Іншими принципами є такі: законність і зрозумілість цілей збору та обробки персональних даних; точна відповідність обсягу запитаних персональних даних цілям їх використання; зберігання персональних даних не більше терміну, обумовленого цілями їх обробки; можливість доступу суб’єкта інформації до своїх персональних даних для їх зміни, уточнення або видалення; створення необхідних технічних та організаційних заходів для забезпечення захисту даних від незаконної або несанкціонованої обробки, випадкової втрати або руйнівного використання.

Регламентом Європейського Парламенту та Ради №45/2001 від 18.12.2000 р. про захист прав приватних осіб засновано новий незалежний інститут Європейського Уповноваженого (омбудсмена) із захисту персональних даних, основним завданням якого є забезпечення поваги права на недоторканність приватного життя, захист персональних даних усіма союзними органами та інститутами, надання консультаційних роз’яснень як за власною ініціативою, так і за зверненнями зацікавлених органів.

Акти ЄС про захист персональних даних вимагають від країн-учасниць ЄС прийняття законодавчих норм, що забезпечують ефективний захист персональних даних від випадкового або незаконного руйнування, втрати, зміни, несанкціонованого розголошення чи доступу (особливо, якщо мова йде про передачу даних за допомогою електронних мереж). Європейський Союз орієнтує країни своїх учасниць на розкриття правового захисту персональних даних через конституційні засади, що містяться в таких основних правах людини як право на інформаційне самовизначення, право на таємницю листування, поштових відправлень, право на недоторканність житла.

Законодавство більшості європейських держав поділяє персональні дані за критерієм їх «чутливості» на дані загального характеру (прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, громадянство, місце проживання) та «чутливі» або вразливі (інформація про стан здоров’я, етнічна належність, ставлення до релігії, ідентифікаційні коди чи номери, відбитки пальців, записи голосу, фотографії, дані про судимість тощо). Для чутливих персональних даних передбачається більш високий ступінь захисту. Зокрема, забороняється збирання, зберігання, використання та передавання без згоди суб’єкта даних саме чутливих, а не всіх без винятку персональних даних. Принагідно зазначимо, що Закон України «Про захист персональних даних» не має такої диференціації.

Стисло відзначимо важливість Регламенту 679, що набрав чинності 25.05.2018 р. і був предметом широкого обговорення в Україні. Це нормативний акт прямої дії, значний за обсягом документ, який детально визначає фактичну сферу його застосування, територіальну дію, основні принципи, пов’язані з обробкою персональних даних, його мету, термін набрання чинності тощо. Регламент 679 є обов’язковим у повному обсязі та підлягає прямому застосуванню у державах-членах ЄС.

Водночас європейські норми щодо захисту персональних даних та процедури їх обробки мають враховуватися в Україні, яка не є членом ЄС. Якщо порівнювати з Директивою 95/46/ЄС, Регламент 679 встановлює більш жорсткі норми, пов’язані з відповідальністю за дотримання законності обробки персональних даних та орієнтує на необхідність запровадження якомога більшого обсягу персональних даних, що підлягають захисту. Держави-члени ЄС мають внести зміни до національного законодавства як для гармонізації норм, так і для прийняття більш детальних правил. Повну оцінку впливу Регламенту 679 на фактичні відносини у сфері обробки персональних даних можна дати лише на основі аналізу практики застосування та наукового аналізу ефективності нового документа.

Національна модель правового захисту персональних даних

Основна роль у формуванні національної моделі механізму правового захисту персональних даних людини й громадянина розкривається через конституційні засади, що містяться у ст. 3, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 41, 54, 55, 64 Конституції України та нормативно-правових актах Європейського Союзу. Відсутність у тексті Конституції України спеціально визначеного права на захист персональних даних не є перешкодою для визнання цього права предметом конституційного захисту, оскільки такий захист передбачений комплексом положень конституційних норм розд. 2 Основного закону.

Національну конструкцію права на забезпечення конфіденційності персональних даних складають Конституція України, Закони України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», рішення Конституційного Суду України (далі – КСУ), кодифікаційні акти тощо. Зокрема, відповідно до правової позиції КСУ у справі Устименка К.Г., «...забороняється не лише збирання, але й зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини» (Рішення КСУ №5-зп від 30.10.1997 р. у справі щодо офіційного тлумачення ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та Рішення КСУ від 20.01.2012 р. за конституційним поданням Жашківської районної ради щодо тлумачення ст. 23 Конституції України). Цими ж рішеннями КСУ визначено, що до конфіденційної інформації про особу належать такі свідчення про особу як освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, дата і місце народження, майновий стан, інші персональні дані.

Ст. 31 Конституції України гарантує особі захист від втручання в її особисте і сімейне життя, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Для іноземців та осіб без громадянства в Україні встановлено національний режим захисту цих прав.

Кодифікаційні акти

Стан захищеності персональних даних багато в чому залежить від здатності чинного законодавства забезпечити збереження у таємниці конфіденційної інформації від тих суб’єктів, які не мають повноважень на ознайомлення з нею і можуть передати таку інформацію третім особам або використати її у протиправних цілях. Цілком логічно, що персональні дані входять до сфери захисту кодифікаційного законодавства за відповідними галузями правового регулювання. Так, ст. 163 Кримінального кодексу України передбачає кримінально-правову відповідальність за порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер.

Кожному гарантується судовий захиcт права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та право вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодовування матеріальної та моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням. використанням і поширенням такої недостовірної інформації. Незаконне збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації є злочином (ст. 182 Кримінального кодексу України).

Цивільним кодексом України (далі – ЦК) персональні дані віднесені до особистих немайнових прав і передбачений судовий порядок їх захисту від протиправних посягань. Визнано право власності адресата на надіслані йому листи, телеграми тощо. На публікацію отриманої кореспонденції має бути згода особи, яка її надіслала. Якщо кореспонденція стосується приватного життя іншої фізичної особи, то для її використання (зокрема, шляхом опублікування) потрібна згода цієї особи. Згідно з чинним законодавством, кореспонденція, що стосується фізичної особи, може бути долучена до судової справи лише у тому випадку, якщо в ній містяться докази по суті конкретної справи, а інформація з такого джерела не підлягає розголошенню (ст. 270 ЦК).

Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані під час її медичного обстеження (ст. 286 ЦК). Чинним законодавством заборонено вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи. Інша особа зобов’язана утримуватися від поширення цієї інформації, якщо така інформація стала відома їй у зв’язку з виконанням службових обов’язків або з інших джерел. Тобто особа, яка має доступ до персональних даних (конфіденційної інформації), зобов’язана не передавати таку інформацію третім особам без згоди її власника. Винятком може бути інформація стосовно вчинених конкретною особою діянь протиправного (кримінально-правового) змісту.

Спеціальні закони

Основним законом, що регулює порядок поводження з персональними даними на території України, є Закон України №2297 від 01.06.2010 р. «Про захист персональних даних» (далі – Закон). Ст. 2 Закону визначає зміст та значення основних термінів, що вживаються в Законі. Зокрема, визначено зміст поняття, що є предметом закону. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Недоліком такого визначення є те, що в ньому на концептуальному рівні відсутні критерії, за якими можна відрізнити персональні дані від будь-якої іншої інформації (наприклад, конфіденційної інформації про особу).

Стан гарантованої захищеності персональних даних забезпечується саме на підставі критеріїв-ознак поняття «персональні дані», надійного збереження цих критеріїв-ознак від третіх осіб, які не мають повноважень на ознайомлення з ними. Наразі Закон не охоплює багатоманітність усіх проблемних правовідносин у сфері захисту персональних даних (Постатейний аналіз Закону за підсумками його обговорення здійснено Головою Державної служби України з питань захисту персональних даних, кандидатом технічних наук Марвинським О.І.).

02.06.2012 р. було ухвалено ще один Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних», яким доповнено зміст ст. 188-39, 188-40, 182 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». Передбачена відповідальність у вигляді штрафу за порушення недоторканності приватного життя. Ефективність зазначених нововведень досить сумнівна, адже персональні дані – це не лише недоторканність приватного життя, але й одна з найбільш мінливих правових категорій, пов’язаних зі стрімким розвитком інформаційних технологій, способів накопичення та обробки інформації стосовно всіх фундаментальних прав людини. Потрібен комплексний підхід до оновлення та вдосконалення положень спеціального законодавства про захист персональних даних, створення дієвих механізмів з нагляду та захисту прав і законних інтересів індивідів відповідно до ст. 28 Директиви 95/46/ЄС.

Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції може бути обмежене лише судовим рішенням за наявності підстав, передбачених ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», з метою запобігання злочинам чи з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Ст. 6 Закону України «Про поштовий зв’язок» від 04.10.2001 р. зобов’язує операторів, провайдерів телекомунікацій вживати технічних та організаційних заходів із захисту поштових відправлень, телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом та інформації, що передається цими мережами.

Враховуючи специфіку правових відносин, захист персональних даних передбачається Основами законодавства про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. (ст. 40); Законами України «Про нотаріат» (ст. 8), «Про адвокатуру» та ін.

Порівняльний аналіз законодавства України про захист персональних даних дає змогу зазначити, що для повного приведення національного законодавства у відповідність зі стандартами ЄС потрібні додаткові організаційно-правові заходи щодо вдосконалення контролю за виконанням законів і підзаконних актів у цій галузі та доповнення їх змісту за моделями Міжнародної та Європейської Конвенцій про захист персональних даних, ухвалених у новітній час Директив ЄС.

Висновки

Українське законодавство про захист персональних даних складається з більше ніж 20 нормативно-правових актів, які не мають чіткого та скорельованого з європейським законодавством визначення персональних даних. Зокрема, в ньому відсутнє право людини на інформаційне самовизначення як повноваження кожного самостійно приймати рішення про розголошення та використання своїх персональних даних.

Враховуючи досвід Європейського Союзу, Україна має привести національне законодавство у відповідність з міжнародними стандартами, створити систему незалежних адміністративних, правозастосовних, консультативних та наглядових органів, що забезпечуватимуть дотримання права на захист персональних даних як у приватній, так і в публічній сферах. Нинішній стан захисту персональних даних українських громадян є незадовільним і загрозливим.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати