25 листопада 2022, 10:05

Які форс-мажорні обставини дозволяють не виконати податковий обов’язок

Головне управління ДПС у м. Києві


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


В Головному управлінні ДПС у м. Києві пояснили, які обставини непереборної сили можуть бути підставою неможливості виконання податкового обов’язку.

Читайте також: "З грудня 2022 року зміниться порядок надання житлових субсидій"

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема, визначено: загроза війни, збройний конфлікт, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, введення комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємств, пожежа, вибух, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо (частина 2 ст. 141  Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»).

Виходячи з п. 13 Переліку документів, що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, але не виключно, належать документи, що свідчать про пошкодження, знищення, втрату майна, що знаходиться на балансі підприємства і є об’єктом оподаткування, єдиним джерелом для сплати податків або яке перебуває у податковій заставі:

  • акт про надзвичайну подію,
  • інвентаризаційний опис,
  • протокол інвентаризаційної комісії, підписаний представником територіального органу ДСНС, згідно з яким відбувається відображення таких подій у бухгалтерському обліку та викладаються фактичні події, зазначаються понесені матеріальні втрати (перелік майна, його вартість),
  • заява до правоохоронних органів,
  • акт незалежного оцінювання;
  • наявність страхового полісу,
  • заява про страховий випадок тощо.

Водночас, рішення про можливість чи неможливість своєчасного виконання  платником податкового обов’язку щодо дотримання сплати податків та зборів, подання звітності приймається контролюючим органом  за результатами  комплексного розгляду всіх наданих підтверджуючих документів  та підстав про такі обставини.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати