10 березня 2020, 16:16

Як можна буде захистити свою частку за допомогою Центрального депозитарію: аналіз законопроекту

Опубліковано в №5 (711)

Олексій Тарасенко
Олексій Тарасенко Член правління Національного депозитарію України

В кінці листопада 2019 р. у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №2493 «Про акціонерні товариства», метою якого є гармонізація бізнес-практик українського ринку з європейськими стандартами та запровадження додаткових механізмів захисту й реалізації прав учасників ТОВ та ТДВ, гарантування виконання зобов'язань за правочинами щодо часток товариств. До теперішнього часу єдиною формою обліку часток власності в ТОВ є запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Принципи роботи нового механізму обліку часток

Прийняття рішення про облік часток в обліковій системі — принцип добровільності

Засновники товариства під час його створення або загальні збори учасників товариства можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток ТОВ та ТДВ, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про прийняття рішення щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток протягом 3‑х робочих днів після дня прийняття відповідного рішення (крім випадку прийняття рішення засновниками товариства під час його створення). Відповідне повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення, якщо статутом товариства не встановлений інший спосіб повідомлення.

У зборів учасників є повноваження щодо прийняття рішення про припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток та повернення до відображення інформації про учасників у державному реєстрі. Процедура визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відображення відомостей про облік часток в обліковій системі у статуті товариства

Одночасно у процесі прийняття рішення на відповідних зборах учасників затверджуються зміни до статуту товариства, в якому відображаються відповідні відомості щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток. Статут товариства, облік часток якого здійснюється в обліковій системі часток, може передбачати спосіб направлення повідомлень учасникам товариства через облікову систему часток, що здійснюється у встановленому Комісією порядку. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, у разі виконання дій, визначених Комісією для забезпечення направлення такого повідомлення.

Облікова система часток товариств

Облікова система часток товариств ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів та не є частиною депозитарної системи. Порядок переведення обліку часток товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї встановлюється Комісією, внутрішніми документами ЦД, погодженими Комісією.

Особою, уповноваженою на внесення змін до облікової системи часток, є виключно Центральний депозитарій. Також ЦД як особа, що здійснює ведення облікової системи часток товариств, має доступ та електронний обмін інформацією з ЄДР і Державним реєстром обмежень рухомого майна.

Принцип функціонування облікової системи часток товариств

Облікова система часток товариств, що ведеться Центральним депозитарієм, є однорівневою, ведеться та здійснює обмін інформацією з усіма учасниками виключно за допомогою електронних каналів зв'язку. Підставою для ведення ЦД облікової системи часток є рішення зборів учасників товариства та договір з товариством.

Учасники товариства не мають договірних відносин з Центральним депозитарієм. Якщо необхідно внести зміни до облікової системи часток під час зміни інформації про власника частки, особа звертається до ЦД безпосередньо (через сервіс електронного каналу зв'язку) або через уповноважену особу — депозитарну установу, з якою ЦД має відповідні договірні відносини. Законодавство передбачає можливість Центрального депозитарію та депозитарних установ щодо провадження відповідних видів діяльності.

Початок обліку часток в обліковій системі часток товариства

Датою початку обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення Центральним депозитарієм відповідної інформації до ЄДР. У разі прийняття рішення зборами учасників щодо припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток інформація про дату припинення вноситься до ЄДР Центральним депозитарієм.

Захист та розкриття інформації в обліковій системі часток

Забороняється вилучення матеріальних носіїв інформації, пов'язаних з веденням Центральним депозитарієм облікової системи часток та внесенням до неї змін. Відповідні зміни вносяться не тільки у профільний закон, але й у процесуальний кодекс.

Інформація, що міститься в обліковій системі часток, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків отримання письмової вимоги таких органів:

 • суду;
 • органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, органів і підрозділів Національної поліції, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України стосовно проведення операцій щодо конкретної юридичної або фізичної особи за визначений період виключно в межах кримінальної або оперативно-розшукової справи;
 • органів Антимонопольного комітету України стосовно відомостей про власників часток товариства, операцій щодо власників часток, а також про операції товариства щодо часток під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та в інших випадках, передбачених законодавством;
 • органів Державної податкової служби України стосовно операцій, проведених конкретною юридичною або фізичною особою за визначений період;
 • спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу стосовно додаткових відомостей про фінансову операцію, що стала об'єктом фінансового моніторингу;
 • органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, у процесі здійснення ними виконавчого провадження щодо інформації про право власності на частку товариства конкретної юридичної або фізичної особи та про операції за її часткою за конкретний проміжок часу;
 • Комісії щодо відомостей про власників часток товариства, операції з частками товариства, а також іншу інформацію у випадках, встановлених законом;
 • Національного банку України щодо відомостей про власників часток товариства, а також іншу інформацію, встановлену законом;
 • Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах її повноважень відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», стосовно відомостей про власників часток товариства, яке є фінансовою установою;
 • нотаріальних контор (нотаріусів) або дипломатичних представництв та консульських установ України в іноземних державах стосовно відомостей щодо часток товариства, належних померлим власникам.

Письмова вимога зазначених суб'єктів щодо надання інформації з облікової системи часток повинна бути оформлена на бланку відповідного суб'єкта встановленої форми, подаватися за підписом уповноваженої особи цього суб'єкта, містити посилання на норми закону щодо підстав для отримання інформації.

Виплата дивідендів

Товариство, облік часток якого здійснюється в обліковій системі часток, може виплачувати дивіденди через облікову систему часток у встановленому Комісією порядку.

Обмеження прав щодо розпорядження частками в обліковій системі часток

Обмеження прав щодо розпорядження частками в обліковій системі часток товариства вносяться Центральним депозитарієм за відповідним рішенням уповноваженого державного органу та у разі подання товариством або учасником товариства документів, що підтверджують наявність обмежень (застава частки в товаристві тощо).

У разі наявності обмежень щодо розпорядження частками в обліковій системі часток товариства або зняття (припинення) таких обмежень, звернення стягнення на предмет обмежень відповідна інформація вноситься Центральним депозитарієм до Державного реєстру обмежень рухомого майна.

Рахунок умовного зберігання (ескроу)

Центральний депозитарій на підставі відповідного договору може відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу), за умовами якого він зобов'язується забезпечити гарантоване зберігання частки в товаристві до настання дати або події, визначеної договором умовного зберігання (ескроу), а також за настання підстав, визначених договором, здійснити внесення змін до облікової системи часток у товаристві щодо переходу права власності на частку в товаристві до особи, вказаної володільцем рахунку (бенефіціар), або особи, вказаної бенефіціаром, або залишити частку в товаристві у власності володільця рахунку. Порядок функціонування відповідного рахунку умовного зберігання (ескроу) визначається Комісією та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Реалізація процедури переважного права учасника товариства на придбання частки

Центральний депозитарій може надавати послугу щодо обслуговування процедури реалізації переважного права учасника товариства на придбання частки для товариств, облік часток яких здійснюється в обліковій системі часток. Порядок реалізації процедури визначається внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Проведення загальних зборів учасників товариства

Центральний депозитарій може надавати послугу щодо обслуговування проведення зборів учасників товариства в електронному вигляді для товариств, облік часток яких здійснюється в обліковій системі часток. Порядок реалізації процедури визначається законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Послуга укладення договору у вигляді електронного документа

Центральний депозитарій може надавати послугу укладення договору щодо часток товариств, які обслуговуються в обліковій системі часток, у формі електронного документа. Порядок реалізації процедури визначається законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Нові можливості, які відкриває новий механізм:

 • Можливість додаткового захисту права власності на частки товариства. Наразі перехід права власності на частки товариства може здійснюватися різними суб'єктами реєстрації. На практиці трапляються випадки зловживань та протиправних дій щодо права власності учасників на частки товариства. Реалізація запропонованої концепції запровадить додатковий механізм захисту права власності на частки товариства шляхом обліку часток товариства в надійній системі з високим рівнем захисту інформації. Облік здійснюватиметься суб'єктом, діяльність якого регулюється та контролюється державою (державна частка в Центральному депозитарії).
 • Нові можливості для товариств та власників часток товариств щодо проведення корпоративних подій, реалізації прав за цінними паперами, засновані на використанні сучасних технологій електронного документообігу. Зокрема, обслуговування процедури виплати дивідендів, обслуговування направлення повідомлень учасникам товариства, обслуговування проведення загальних зборів учасників товариства, обслуговування процедури реалізації переважного права.
 • Новий механізм забезпечення виконання зобов'язань за договорами щодо часток товариства. По‑перше, запровадження рахунків ескроу. Запровадження нового надійного механізму, що дозволяє гарантувати незалежним суб'єктом перереєстрацію права власності на частку в товаристві лише за умови настання визначеної сторонами договору події (наприклад, перерахування обумовленої сторонами суми грошових коштів). По‑друге, гарантування виконання договорів застави часток товариства. Гарантування незалежним суб'єктом виконання зобов'язань учасників товариства перед третіми особами (наприклад, банками) за договорами застави, коли предметом застави виступає частка товариства (в тому числі шляхом відображення обмежень щодо розпорядження часткою в окремій обліковій системі та Державному реєстрі обмежень рухомого майна, забезпечення перереєстрації права власності на частку в товаристві у разі реалізації предмета застави у встановлених випадках).

Реалізація нового механізму обліку часток вирішує такі проблеми:

 • щодо незаконних дій у процесі переходу та перереєстрації права власності на частки товариства (запобігання рейдерству);
 • щодо зловживань під час проведення корпоративних подій товариства;
 • щодо спрощення доступу для українських та іноземних осіб до участі в капіталі українських товариств;
 • щодо підвищення довіри іноземних інвесторів до українських компаній через використання новітніх технологій у процедурах обліку права власності завдяки обміну інформацією між товариством та інвестором, наявності додаткових надійних механізмів захисту й реалізації права власності на інвестиції.
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати