26 березня 2021, 15:13

Карантин як рушійна сила: особливості нової процедури проведення дистанційних зборів у АТ

Опубліковано в №6 (736)

Юлія Кильчинська
Юлія Кильчинська «Everlegal» радник

У зв'язку з пандемією, пов'язаною з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19, останній рік змусив бізнес змінити внутрішні організаційні процедури провадження господарської діяльності. Не обминула ця ситуація й корпоративне управління у товариствах з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариствах. Саме з початком пандемії та запровадженням на території України карантину в компаніях постало питання проведення загальних зборів учасників чи акціонерів, оскільки постановою Кабінету міністрів України №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2» від 11 березня 2020 р. з подальшими змінами та доповненнями було запроваджено (а згодом і продовжено) дію карантину та заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо) заходів незалежно від кількості осіб.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Хоча згодом окремі положення цієї постанови були скасовані, наразі обмежувальні заходи діють залежно від рівня епідемічної небезпеки, а отже, питання дистанційного проведення загальних зборів усе ще актуальне. Враховуючи, що процедура скликання та проведення загальних зборів учасників у товариствах з обмеженою відповідальністю (зокрема, дистанційно) є більш спрощеною, розглянемо основні питання, що стосуються скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі — збори акціонерів) в акціонерних товариствах.

Законодавче врегулювання

Слід зазначити, що першим кроком у врегулюванні дистанційного проведення зборів акціонерів в акціонерних товариствах було прийняття Верховною Радою України 30 березня 2020 р. Закону України №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-2019)» (далі — Закон №540-ІХ).

Зокрема, цим законом вносилися зміни до перехідних та прикінцевих положень закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17 вересня 2008 р., якими було встановлено, що у випадку, якщо з огляду на дію обмежувальних заходів у зв'язку з дією карантину на території України проведення зборів акціонерів у загальному порядку (тобто спільною присутністю в одному місці) є неможливим, збори можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки, визначені «Тимчасовим порядком дистанційного проведення зборів акціонерів», затвердженим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР). На виконання вимог Закону №540-ІХ НКЦПФР розробила «Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», який було затверджено рішенням НКЦПФР №175 від 9 квітня 2020 р. зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням НКЦПФР №632 від 20 жовтня 2020 р. (далі — Тимчасовий порядок).

Відповідно до Тимчасового порядку, дистанційно можуть бути проведені:

1) річні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року;

2) позачергові збори акціонерів у випадках їх скликання;

3) річні загальні збори учасників корпоративного фонду у 2020 р. за результатами 2019 фінансового року;

4) позачергові загальні збори учасників корпоративного фонду у випадках їх скликання.

Слід зазначити, що збори акціонерів, що скликаються відповідно до Тимчасового порядку, проводяться відповідно до його вимог незалежно від дії карантину на дату їх проведення.

Особливості процедури скликання

Договір з Центральним депозитарієм

Після прийняття рішення про скликання зборів акціонерів особа, яка їх скликає (залежно від випадку, наглядова рада або акціонери, що на день подання вимоги про скликання володіють 10% і більше акцій), укладає з ПАТ «Національний депозитарій України» (далі — Центральний депозитарій) договір про надання послуг з дистанційного проведення зборів. Цей договір регулює відносини щодо порядку та умов надання послуг з дистанційного проведення зборів акціонерів. Вимоги до такого договору встановлюються Тимчасовим порядком. Зокрема, такий договір має містити інформацію про організаційні та технічні умови проведення зборів. Особа, яка скликає збори акціонерів, після затвердження проєкту порядку денного зборів визначає особу (осіб), що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні зборів, та подає інформацію про таку особу (осіб) Центральному депозитарію за встановленою ним формою.

Вимоги до повідомлення про проведення дистанційних зборів акціонерів

Після укладення зазначеного договору особа, яка скликає збори акціонерів, має надати Центральному депозитарію текст повідомлення про їх скликання, а також розпорядження про направлення такого повідомлення через депозитарну систему України у порядку, встановленому «Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», затвердженим рішенням НКЦПФР №148 від 7 березня 2017 р. Повідомлення про проведення дистанційних зборів акціонерів має містити, зокрема, наступну додаткову інформацію, що стосується проведення зборів дистанційно:

1) зазначення, що збори акціонерів відбуватимуться дистанційно;

2) дату розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі з зазначенням посилання на сторінку на власному веб- сайті, на якій будуть розміщені бюлетені; 

3) адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до зборів акціонерів, запитання та/або пропозиції до порядку денного та проєктів рішень;

4) порядок участі та голосування на зборах, що відбуватимуться дистанційно, зокрема порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування та порядок участі за довіреністю.

У повідомленні зазначається, що бюлетені приймаються виключно до 18:00 дня завершення голосування. Датою проведення дистанційних зборів акціонерів є остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування, і така дата не може бути святковим, неробочим або вихідним днем.

Процедура ознайомлення акціонерів з документами

Товариство має надати акціонеру можливість ознайомитись з документами шляхом їх направлення на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення зборів акціонерів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення зборів акціонерів.

Акціонерне товариство може розмістити документи, з якими акціонери можуть ознайомитись при підготовці до зборів акціонерів, на веб- сайті у вільному доступі з дотриманням усіх наступних вимог:

• документи мають розміщуватись у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання;

• документи мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи акціонерного товариства;

• документи або посилання на них мають бути розміщені на сторінці веб- сайту акціонерного товариства, де розміщено повідомлення про проведення зборів акціонерів;

• доступ до документів не може бути обмежений паролем або іншим чином.

Основні питання, пов'язані з процедурою проведення

Реєстрація акціонерів для участі у дистанційних зборах

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Зокрема, перелік акціонерів акціонерного товариства, які мають право на участь у зборах акціонерів, складається станом на 24:00 за 3 робочих дні до дня проведення зборів. Для реєстрації акціонерів (їх представників) ними подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки у цінних паперах, на яких обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. У випадку реєстрації представника акціонера надаються також документи, що підтверджують його повноваження. Важливо зазначити, що у період проведення голосування акціонер може надати депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються належні йому акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що взяли участь у зборах акціонерів та є зареєстрованими для участі у них. У разі отримання бюлетенів для голосування депозитарна установа перевіряє, зокрема, чи були ці бюлетені оформлені належним чином, а також документи, що підтверджують повноваження представника акціонера на участь та голосування на зборах акціонерів, та направляє відповідні документи до Центрального депозитарію.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює такі заходи щодо того бюлетеня, який було подано першим. Центральний депозитарій протягом робочого дня після отримання від депозитарних установ документів консолідує отриману інформацію в єдиний документ та направляє особі, яка скликає збори акціонерів, перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах. За результатами аналізу документів, отриманих акціонерним товариством від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Порядок голосування

Голосування здійснюється шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства, після чого депозитарна установа направляє такі документи Центральному депозитарію. Голосування на зборах акціонерів розпочинається з 9:00 дня, який зазначено як дату розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті, та завершується до 18:00 дня, який зазначено у повідомленні про проведення зборів акціонерів як дату проведення зборів (дату голосування). Важливо зазначити, що бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (тобто після 18:00), вважається не поданим.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, а датою закінчення голосування — дата проведення зборів акціонерів. До 24:00 наступного робочого дня після проведення зборів депозитарна установа надсилає Центральному депозитарію (за встановленою ним формою) інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у зборах, та інформацію, що міститься в самих бюлетенях.

Вимоги щодо засвідчення бюлетеня

Тимчасовим порядком встановлено вимоги для засвідчення бюлетенів для голосування. Так, акціонер може обрати один з наступних способів засвідчення:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;.

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Підрахунок голосів та прийняття рішень

Лічильна комісія зборів акціонерів здійснює підрахунок голосів на дистанційних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. При цьому на дистанційних зборах акціонерів не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Рішення зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол зборів акціонерів, який має бути складений протягом 10 днів, має містити інформацію про те, що збори проведені дистанційно. Протягом робочого дня з дати складання цей протокол має бути розміщений на веб-сайті акціонерного товариства.

Замість висновків

Як вбачається з положень Тимчасового порядку, НКЦПФР вдалось у найкоротші строки розробити досить дієвий механізм скликання та проведення зборів акціонерів дистанційно. Слід відзначити, що проєктом закону України «Про акціонерні товариства» (законопроект №2493 від 25 листопада 2019 р.), який було прийнято Верховною Радою України у першому читанні 16 червня 2020 р., передбачається можливість проведення зборів акціонерів шляхом електронного голосування — так званих електронних загальних зборів. Проте яким буде механізм скликання та проведення таких зборів та яким чином він має бути застосований, буде остаточно визначено після прийняття законопроекту в другому читанні та набрання ним чинності.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати