02 березня 2022, 16:32

Виїзні перевірки під час карантину. Особливості планових перевірок НБУ з питань фінмоніторингу

Опубліковано в №4 (758)

Зоя Нестеровська
Зоя Нестеровська керівник відділу фінмоніторингу ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»

При здійсненні нагляду у сфері фінансового моніторингу Національний банк України (далі — НБУ) може проводити виїзні перевірки або здійснювати безвиїзний нагляд. Порядок проведення наглядових заходів щодо відповідних піднаглядових суб’єктів (далі — установ) визначений у «Положенні про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», затвердженому постановою правління НБУ від 30.06.2020 р. № 90.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


У цій статті детально розглянемо порядок проведення планових виїзних перевірок з урахуванням особливостей їх проведення під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (Covid-19). Зазначені особливості передбачені постановою правління НБУ від 17.12.2021 р. № 145 «Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) під час карантину».

Планові виїзні перевірки здійснюються відповідно до складеного на підставі ризик-орієнтованого підходу річного плану виїзних перевірок з питань дотримання установами вимог законодавства, який оприлюднюється на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ. Такі перевірки проводяться на підставі наказу НБУ, в якому зазначаються найменування установи, що перевіряється, підстава для проведення виїзної перевірки, строки її проведення (дати початку і закінчення), період, що підлягає перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, посад та номерів службових посвідчень), інша інформація стосовно планової виїзної перевірки (за потреби).

Планова виїзна перевірка установи здійснюється відповідно до програми виїзної перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають перевірці. Програма оформлюється у формі додатка до наказу про планову перевірку та є його невід’ємною частиною.

Повідомлення про початок планової перевірки

НБУ повідомляє установу про проведення планової виїзної перевірки не пізніше, ніж за 20 календарних днів до її початку, листом, який містить таку інформацію:

1) дати початку та закінчення виїзної перевірки;

2) період, що підлягає перевірці;

3) інформацію про керівника/заступника керівника інспекційної групи та контактний телефон;

4) перелік питань, що підлягають перевірці;

5) перелік інформації/документів, які необхідно підготувати та/або надати НБУ, та строки їх підготовки та/або надання до початку виїзної перевірки, а також з першого дня перевірки;

6) іншу інформацію (за потреби).

Виїзна перевірка може здійснюватися з окремих питань діяльності установи або охоплювати весь перелік питань її діяльності. Перелік таких питань визначається з урахуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної НБУ оцінки ризиків діяльності установ.

До початку планової виїзної перевірки проводяться зустрічі з керівником установи за участю керівника НБУ, керівника інспекційної групи, інших працівників підрозділів НБУ та представників установи (за потреби). Також під час виїзної перевірки можуть проводитись зустрічі за ініціативою НБУ або за письмовим клопотанням установи. Зважаючи на карантинні заходи, НБУ дозволив проводити зустрічі в режимі відеоконференції та/або телефонного зв’язку за наявності технічної можливості.

Під час зустрічей можуть бути обговорені питання щодо:

1) організації проведення виїзної перевірки;

2) результатів перевірки;

3) фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства;

4) пояснень, обґрунтованих заперечень установи щодо обставин, фактів, порушень, виявлених під час здійснення перевірки;

5) інших питань, пов’язаних з проведенням перевірки (за потреби).

Карантинні вимоги

Керівник установи під час проведення виїзних перевірок у період карантину зобов’язаний забезпечити дотримання працівниками установи, які контактують з членами інспекційної групи, необхідних запобіжних заходів, таких як використання індивідуальних засобів захисту та антисептиків, дотримання соціальної дистанції. У разі наявності технічної можливості він також має забезпечити членам інспекційної групи віддалений доступ до запитуваних документів та інформації об’єкта перевірки та до систем автоматизації установи, а також технологічну та консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем. Віддалений доступ має бути організований з дотриманням вимог інформаційної безпеки, встановлених нормативно-правовими актами НБУ, та за технологією, що використовується установою для віддаленого доступу її працівників.

Члени інспекційної групи можуть отримати віддалений доступ з використанням комп’ютерної техніки НБУ за умови організації установою такого доступу через веб-інтерфейс та/або шляхом надання доступу до віртуальних/термінальних/фізичних робочих станцій із застосуванням систем контролю за діями привілейованих користувачів у режимах, що не потребують додаткового налаштування технічних засобів НБУ.

Запити інспекційної групи

Під час проведення виїзної перевірки керівник інспекційної групи має право подавати установі запити про надання необхідних інформації, матеріалів, документів, даних відео-архіву, документів та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності установи. Кожний запит інспекційної групи підлягає обов’язковій реєстрації в установі.

Керівник установи зобов’язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, вигляді й порядку та на визначених носіях інформації. При цьому він має право звернутися до керівника інспекційної групи з письмовим клопотанням із зазначенням обґрунтованих причин неможливості виконання запиту інспекційної групи для погодження:

1) продовження строку надання інформації, документів (їхніх копій та/або витягів з них) та/або письмових пояснень;

2) формату, структури, вигляду подання інформації.

Керівник інспекційної групи надає письмову відповідь на клопотання щодо можливості/неможливості продовження строків надання інформації та зміни формату, структури, вигляду її подання. Продовження строків надання інформації/документів у відповідь на запит інспекційної групи може бути підставою для продовження строків проведення виїзної перевірки.

Строк проведення перевірки

Строк проведення виїзної перевірки не повинен перевищувати 30 робочих днів. Строк, на який продовжується виїзна перевірка, не повинен перевищувати 60 робочих днів.

Довідка про перевірку

За результатами проведення планової виїзної перевірки складається довідка про виїзну перевірку у вигляді електронного документа, що підписується керівником інспекційної групи та його заступником (одним з них у разі тимчасової відсутності іншого).

Довідка про виїзну перевірку містить:

1) дату її складання;

2) найменування установи, що перевірялася;

3) дату, номер наказу про проведення виїзної перевірки;

4) інформацію про склад інспекційної групи з зазначенням прізвищ, ініціалів та посад її членів;

5) перелік питань, що підлягали перевірці;

6) вид перевірки: планова чи позапланова;

7) дата виїзної перевірки та період, що підлягав перевірці;

8) строк проведення перевірки;

9) висновки;

10) інформацію про виявлені порушення установою вимог законодавства;

11) інформацію, отриману Національним банком в установленому законодавством порядку, що стосується обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку;

12) супровідну інформацію та рекомендації установі (за потреби);

13) факти недопущення/перешкоджання проведенню перевірки (якщо такі були);

14) іншу інформацію (за потреби).

НБУ не пізніше 30 календарного дня з дня закінчення виїзної перевірки надсилає на адресу установи довідку про виїзну перевірку.

Дії установи після отримання довідки про перевірку

Керівник установи та відповідальний працівник не пізніше, ніж на 10-й робочий день з дати отримання установою довідки про виїзну перевірку зобов’язані ознайомитися з нею та надіслати НБУ лист за своїми підписами з інформацією про ознайомлення.

Довідка про виїзну перевірку вважається доведеною до відома установи та такою, що не має пояснень та заперечень, у разі неотримання установою з незалежних від НБУ причин, відмови від отримання довідки про виїзну перевірку протягом 15 робочих днів з дня її надсилання НБУ та/ або порушення установою порядку та/або строку надання пояснень/заперечень до довідки про виїзну перевірку/ненадання листа-відповіді. У такому разі довідка про виїзну перевірку є підставою для прийняття НБУ відповідних рішень у межах повноважень.

Установа разом з листом-відповіддю протягом встановленого строку має право надати письмові пояснення, заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, з доданням підтверджуючих документів, інформації або клопотання щодо ініціювання укладення угоди та визнання результатів виїзної перевірки у повному обсязі.

У разі виявлення НБУ за результатами виїзної перевірки порушень вимог законодавства та/або надання рекомендацій установа протягом місяця з дня отримання довідки про виїзну перевірку подає до НБУ план заходів, які зобов’язується вжити з метою усунення/недопущення в подальшому порушень та виконання наданих рекомендацій з визначенням відповідальних осіб та строків здійснення зазначених заходів. НБУ має право надати пропозиції та зауваження до плану заходів, які є обов’язковими для врахування та виконання установою.

Установа зобов’язана виконати план заходів та письмово повідомити НБУ про виконання з доданням документального підтвердження протягом 5 робочих днів з дати виконання відповідного заходу.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати