17 вересня 2019, 13:07

Депутати місцевих рад

Як запобігти конфлікту інтересів

Опубліковано в №38-39 (692-693)

Олександр Бойко, Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, НАЗК

Реалізація Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, засвідчила, що наразі залишається актуальною проблема неправильного тлумачення окремими особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Як наслідок, така ситуація призводить до порушення вказаними особами вимог законодавства у сфері запобігання корупції.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


При цьому, якщо проаналізувати судову практику у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, передбачені ст. 172‑7 КУпАП, то левова частина постанов судів у вказаній категорії справ стосується представників місцевого самоврядування — депутатів місцевих рад.

Значну частину депутатів місцевих рад із загальної кількості притягнутих до відповідальності було притягнуто до відповідальності за неповідомлення про конфлікт інтересів під час участі у роботі сесій ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, а також участі у голосуванні з питань, через які виникає суперечність між приватним інтересом та представницькими повноваженнями.

Нормативна складова

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон), суб'єктами, на яких поширюється дія Закону, зокрема, є депутати місцевих рад. На таких осіб поширюються обмеження щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що визначені ст. 28 Закону.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Усвідомлюючи наявність у будь-якої особи приватного інтересу та можливості виникнення суперечності між таким інтересом і публічними обов'язками, законодавець у розд. V Закону визначив чіткий алгоритм дій у разі виявлення конфлікту інтересів.

Щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад під час участі у засіданнях таких рад

Ч. 1 ст. 35 Закону передбачає, що особливості врегулювання конфлікту інтересів, який виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі депутатів місцевих рад, визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

Згідно зі ст. 59‑1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Отже, в ситуації потенційного чи реального конфлікту інтересів особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, можуть брати участь у розгляді, підготовці, прийнятті рішень відповідною радою за сукупності таких умов:

  • особа самостійно заявляє про конфлікт інтересів;
  • оголошення про конфлікт інтересів має бути здійснене публічно (про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання ради);
  • оголошення про конфлікт інтересів здійснюється під час засідання ради, до початку розгляду питання, у вирішенні якого є приватний інтерес.

Таким чином, прийняття відповідних рішень (голосування) депутатом на засіданні місцевої ради може здійснюватися за умови дотримання правил врегулювання конфлікту інтересів, передбачених ст. 59‑1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Приклад, уповноважена особа Національного агентства склала протоколи про адміністративні правопорушення стосовно депутата місцевої ради, який публічно не оголосив про конфлікт інтересів під час розгляду на засіданні ради питання про відведення йому у власність земельної ділянки. З рішеннями суду за результатами розгляду протоколів можна ознайомитися за посиланнями: тут та тут.

Щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час засідань колегіальних органів

Депутати місцевих рад здійснюють діяльність не лише у формі участі на пленарних засіданнях ради, а також беруть участь у роботі комітетів, постійних та інших комісій ради, виконавчих органів ради, робочих груп тощо.

Згідно з ч. 2 ст. 35 Закону, у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів в особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

При цьому варто зазначити, що словосполучення «не має права брати участь у прийнятті рішення» стосовно особи, у якої виник конфлікт інтересів у межах конкретного питання, яке розглядається колегіальним органом, містить такі вимоги:

  • заборона особі брати участь у підготовці документів для прийняття рішення колегіальним органом з відповідного питання;
  • заборона враховувати особу під час визначення кількості членів, необхідних для правомочності розгляду колегіальним органом відповідного питання;
  • заборона на участь особи в розгляді (обговоренні) такого питання;
  • заборона на участь особи у прийнятті рішення колегіальним органом (голосуванні) щодо такого питання.

При цьому, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону, депутат місцевої ради, який бере участь у роботі комітетів, постійних та інших комісій ради, виконавчих органів ради, робочих груп тощо, зобов'язаний повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього конфлікту інтересів, відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень в якому виник конфлікт інтересів.

Про конфлікт інтересів депутата місцевої ради може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься у протокол засідання колегіального органу.

Якщо неучасть особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, така особа бере участь у прийнятті рішень, але це має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Загальні вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Водночас зазначені особи повинні дотримуватися вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів не лише під час участі у засіданнях відповідних рад та їх колегіальних органів, але й у процесі виконання інших службових та представницьких повноважень, враховуючи приписи ч. 1 ст. 28 Закону.

Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 28 Закону, особи, зазначені у п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, в тому числі депутати місцевих рад, зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. При цьому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону, депутату місцевої ради як особі, яка не має безпосереднього керівника, необхідно повідомити Національне агентство не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього конфлікту інтересів.

Зокрема, конфлікт інтересів у депутатів місцевих рад може виникати у разі направлення депутатських звернень відповідно до ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». У такому випадку, з метою виконання вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, необхідно дотримуватися вищезазначених приписів ст. 28 Закону.

Приклад, уповноважена особа Національного агентства склала протокол про адміністративне правопорушення стосовно депутата районної ради, який в умовах реального конфлікту інтересів, користуючись наданими йому депутатськими повноваженнями, звернувся до голови районної державної адміністрації з депутатським зверненням, в якому просив надати йому інформацію та копії документів щодо земельних ділянок, які становлять для нього приватний інтерес (окремі земельні ділянки перебувають у нього в оренді та в оренді у селянському (фермерському) господарстві, в якому керівником є його батько).

Замість висновку

Сподіваємося, що вищезазначена інформація стане у нагоді у процесі реалізації особами, уповноваженими на виконання місцевого самоврядування (зокрема, депутатами місцевих рад), своїх службових/представницьких повноважень та мінімізує випадки порушення депутатами місцевих рад вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у майбутньому.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати