25 жовтня 2017, 16:29

Новий Арбітражний регламент ICAC: ефективніше, швидше, економніше

Опубліковано в №43-44 (593-594)

Ольга Костишина
Ольга Костишина радник Голови ICAC

14.09.2017 р. під час заходів, присвячених святкуванню 25-річчя діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України (далі – ICAC), було презентовано новий Арбітражний регламент ICAC (далі – Регламент), який набуде чинності 01.01.2018 р.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Нова редакція Регламенту розроблена з урахуванням світових тенденцій в арбітражі та реформи процесуального законодавства України, а також зі збереженням власного виняткового досвіду вирішення спорів, що дозволяє ефективно вирішувати зовнішньоекономічні спори, віднесені до компетенції ICAC.

Основні положення організації арбітражного розгляду в ICAC (порядок звернення з позовом до ICAC, основні стадії арбітражного провадження, порядок формування Арбітражного суду, ставки реєстраційного та арбітражного збору) залишаються незмінними. Водночас були додані нові положення, спрямовані на те, щоб зробити арбітражний розгляд більш швидким, економним та комфортним для сторін. Далі детальніше зупинимося на основних новелах Регламенту ICAC 2018.

Забезпечувальні заходи

На відміну від інших арбітражних інститутів, ICAC не потребує введення інституту надзвичайного арбітра, оскільки відповідно до п. 5 Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, яке є Додатком №1 до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», а також згідно зі ст. 25 нового Регламенту, Голова ICAC (до сформування складу Арбітражного суду) за письмовим клопотанням будь-якої сторони (якщо визнає таке прохання обґрунтованим) приймає постанови про встановлення розміру та форми забезпечення вимоги (забезпечувальні заходи), які є обов’язковими для сторін і діють до винесення остаточного арбітражного рішення. Слід звернути увагу, що сторона спору може заявити таке клопотання про застосування забезпечувальних заходів без жодної додаткової плати.

Регламент містить новий розділ «Забезпечувальні заходи» (ст. 25-29), який було розроблено з урахуванням положень гл. IV А «Забезпечувальні заходи і попередні постанови» Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговельний арбітраж в редакції 2006 р. та положень нової редакції Цивільного процесуального кодексу України щодо сприяння міжнародному комерційному арбітражу. У зазначеному розділі:

 • визначені умови та підстави для вжиття забезпечувальних заходів Головою ICAC чи складом Арбітражного суду;
 • закріплено принцип співмірності забезпечувальних заходів та позовних вимог;
 • передбачена можливість зміни та скасування забезпечувальних заходів;
 • введене поняття зустрічного забезпечення;
 • передбачена можливість надання альтернативного зустрічного забезпечення шляхом внесення грошових коштів на рахунок Торгово-промислової палати України або надання банківської гарантії чи іншого фінансового забезпечення;
 • реалізована можливість сторони звернутися до компетентного державного суду за вжиттям заходів забезпечення поданого до ICAC позову.

Прискорений арбітражний розгляд

Незважаючи на те, що ICAC швидко та оперативно вирішує спори (90% справ вирішуються у строк, що не перевищує 6 місяців), було враховано потреби користувачів арбітражних послуг. Поряд з арбітражним розглядом справи та розглядом справи на підставі письмових матеріалів запроваджено процедуру прискореного арбітражного розгляду за умови, коли сторони передбачили її в арбітражній угоді або домовилися про такий розгляд у майбутньому не пізніше подання відповідачем відзиву на позовну заяву (ст. 45).

Прискорений розгляд справи здійснюється на підставі лише письмових матеріалів без проведення усного слухання у складі одного арбітра, якщо сторони не домовилися про інше. Обмін письмовими поданнями щодо суті спору обмежується поданням позовної заяви та відзиву на неї, а у відповідних випадках – зустрічної позовної заяви й заперечень на неї. Під час прискореного арбітражного розгляду строк розгляду справи не перевищуватиме 2 місяці, оскільки Регламентом встановлюються чіткі та стислі строки для кожної процесуальної стадії:

 • 15 днів для сплати позивачем арбітражного збору;
 • 10 днів для надання відзиву на позовну заяву та/або подання зустрічного позову;
 • 10 днів для призначення сторонами одноособового арбітра;
 • до 20 днів для винесення арбітражного рішення по справі.

У разі проведення усного слухання справи повістка надсилається за 15 днів до проведення слухання.

Докази та доказування

Норми Регламенту, які стосуються поняття доказів, правил доказування, правового статусу свідків та експертів також розроблялися з урахуванням положень нової редакції Цивільного процесуального кодексу України щодо сприяння міжнародному комерційному арбітражу та Правил Міжнародної асоціації юристів щодо отримання доказів у міжнародному арбітражі.

Ст. 52 нового Регламенту ICAC встановлює чіткі вимоги до письмових доказів, вводить нове поняття «електронні докази» та вимоги до них, уточнює правила доказування, надає Арбітражному суду право провести огляд речових доказів, огляд місця або розпорядитися про їх огляд експертом, призначеним складом Арбітражного суду. Окрім того. Ч. 5 цією статті передбачено, що склад Арбітражного суду або сторона за згодою складу Арбітражного суду можуть звернутися до компетентного суду з проханням сприяти не лише витребуванню доказів, а й допиту свідка.

Новий Регламент ICAC встановлює проактивну роль Арбітражного суду в процесі. Відповідно до ч. 4 ст. 52 Регламенту ICAC, Арбітражний суд на свій розсуд може вимагати від сторін подання додаткових документів та/або доказів, запитувати надання третіми особами доказів, які склад Арбітражного суду визнає необхідними для розгляду спору, призначати проведення експертизи або викликати й заслухати свідків у справі.

У Регламенті врегульовано статус свідків та правила їх залучення до участі у розгляді справи, а також визначено, хто може бути свідком та в якій формі можуть подаватися показання свідків (ст. 53). Крім того, виділено дві категорії експертів: експерти, призначені стороною (ст. 54), та експерти, призначені складом Арбітражного суду (ст. 55). Окремо врегульовано порядок залучення таких експертів до участі у розгляді справи.

Новели арбітражного розгляду справи

Останнім часом у зв’язку з ситуацією в економіці з’являється все більше різноманітних і складних спорів, збільшується частка спорів виключно між іноземними підприємствами та спорів, які розглядаються іноземними мовами. З метою ефективного вирішення таких спорів, враховуючи досвід арбітражної спільноти, для Арбітражного суду було передбачено можливість проведення організаційних нарад для підготовки справи до розгляду та встановлення процесуального графіка розгляду справи (ст. 37).

Також встановлено, що у разі відсутності домовленості сторін про мову арбітражного розгляду, мову, яка використовуватиметься на стадії попередньої підготовки справи до слухання, визначає Генеральний секретар ICAC (враховуючи мову договору, мову листування сторін, їх місцезнаходження тощо), а остаточно це питання вирішується складом Арбітражного суду (ст. 40). При цьому Регламент ICAC 2018, на відміну від чинного Регламенту, передбачає, що у разі ведення арбітражного розгляду англійською мовою сторони не несуть додаткових витрат на переклад процесуальних документів ICAC.

Розширено підстави для залучення та вступу в арбітражний розгляд третіх осіб. Зазначене допускається за умови, якщо всі сторони та третя особа пов’язані однією арбітражною угодою, або якщо всі сторони та третя особа висловили згоду на проведення арбітражного розгляду за участю такої третьої особи у строк не більше ніж 15 днів з дати отримання клопотання, якщо Генеральним секретарем ICAC або складом Арбітражного суду, з урахуванням конкретних обставин, не встановлений більш тривалий строк (ст. 23).

Новелою є врегулювання Регламентом ICAC питання щодо процесуального правонаступництва в арбітражному процесі. Так, ст. 23 передбачено, що у разі припинення діяльності юридичної особи, заміни кредитора або боржника у зобов’язанні, смерті або оголошення фізичної особи померлою чи безвісно відсутньою, а також в інших випадках заміни особи у правовідносинах, за якими виник спір, Голова ICAC (до сформування складу Арбітражного суду) або склад Арбітражного суду за письмовим клопотанням сторони та/або правонаступника, з урахуванням змісту арбітражної угоди та всіх обставин справи, може залучити до участі у справі правонаступника відповідної сторони. Всі дії, здійснені у процесі арбітражного розгляду до вступу в нього правонаступника, для останнього є обов’язковими.

Регламентом ICAC 2018 вводиться нова стадія арбітражного розгляду – винесення арбітражного рішення. При цьому, на відміну від ч. 1 ст. 52 чинного Регламенту, резолютивна частина рішення у засіданні Арбітражного суду не оголошується.

Відповідно до положень ст. 60 нового Регламенту ICAC, рішення виноситься складом Арбітражного суду протягом 30-ти днів з дня завершення слухання справи, з можливістю продовження такого строку Головою ICAC. Арбітражне рішення вважається винесеним у місці арбітражу, в зазначену в арбітражному рішенні дату, яка визначається з урахуванням дати останнього підпису арбітра, що входить до складу Арбітражного суду.

Вводиться обов’язкова перевірка проекту рішення Генеральним секретарем ICAC. Згідно з ч. 7 ст. 60 нового Регламенту ICAC, до підписання будь-якого арбітражного рішення склад Арбітражного суду подає його проект Генеральному секретарю ICAC, який не зачіпаючи незалежності складу Арбітражного суду у винесенні арбітражного рішення, може звернути увагу складу Арбітражного суду на будь-які виявлені невідповідності проекту арбітражного рішення вимогам цього Регламенту (в тому числі щодо форми арбітражного рішення), на помилки, описки чи друкарські помилки. Рекомендації Генерального секретаря ICAC мають бути розглянуті протягом 10-ти днів з моменту їх отримання. Якщо такі невідповідності не були усунуті, Генеральний секретар ICAC має право інформувати про це Президію ICAC.

Зазначене нововведення спрямоване на підвищення якості арбітражних рішень та забезпечення дотримання інституційних стандартів у діяльності ICAC. Водночас прийняття рішення у будь-якому випадку залишається виключною прерогативою складу Арбітражного суду.

Онлайн-технології в арбітражному процесі

Передбачена можливість проведення організаційної наради, усного слухання, участі сторони та заслуховування свідків або експертів з використанням систем відео-конференц-зв'язку (ст. 47).

Передбачено право секретаріату ICAC запитувати у сторін документи в електронній формі та надсилати сторонам документи як звичайною чи кур’єрською поштою, так і електронною поштою (ст. 11).

Окремою статтею регламентовано, що фіксація усного слухання справи за допомогою технічних засобів запису можлива, за умови подання стороною відповідного клопотанням не пізніше ніж за 10 днів до дати слухання (ст. 50).

Нова фінансова політика ICAC

Залишилися незмінними ставки реєстраційного збору (600 доларів США) та арбітражного збору (обчислюється залежно від ціни позову). Однак у Регламенті ICAC 2018 встановлені нові підходи до визначення ціни позову (ст. 15), відповідно до яких вона визначається:

 • у позовах про стягнення грошей – стягуваною сумою, а при стягненні процентів, що продовжують нараховуватися – сумою, обчисленою на дату подання позову;
 • у позовах про витребування майна – вартістю цього майна;
 • у позовах про визнання або перетворення правовідношення – вартістю предмета правовідношення на дату подання позову;
 • у позовах про певну дію або бездіяльність – на основі наявних даних про майнові інтереси позивача.

Таким чином, автори нового Регламенту відійшли від поняття «немайнових вимог» та практики, коли за подання такого позову сплачувався арбітражний збір у твердій сумі за мінімальною ставкою.

Враховуючи українські реалії та стан економіки, було прийнято рішення про обмеження максимального розміру арбітражного збору та встановлено, що арбітражний збір не перевищуватиме 350 тис. доларів США. Варто зазначити, що жодна інша провідна арбітражна інституція не встановлює конкретної максимальної ставки арбітражного збору.

ICAC намагається заохотити сторони до мирного врегулювання спору, саме з цією метою запроваджено таку новелу як повернення позивачу 25% від арбітражного збору у разі винесення складом Арбітражного суду рішення на узгоджених сторонами умовах на першому засіданні. Решта арбітражного збору розподіляється між сторонами порівну, якщо сторони в мировій угоді не погодили інший розподіл арбітражного збору (п. 4 розд. ІV Положення про арбітражні збори та витрати).

Таким чином, Регламент ICAC 2018 вдосконалює правове регулювання арбітражного процесу, відповідає всім вимогам сьогодення, сприяє утвердженню ICAC як одного з найбільш знаних та авторитетних центрів Центральної та Східної Європи.

Детальніше з Регламентом ICAC 2018 можна ознайомитися тут.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати