28 січня 2020, 12:21

Алгоритм створення силабусу: трудове право ЄС

Опубліковано в №2 (708)

Лідія Грузінова
Лідія Грузінова доцент, Академія адвокатури України
Олександр Грузінов, викладач-методист вищої категорії, Державний заклад «Київський коледж зв'язку»

Що, передусім, прописуємо в силабусі? Інформацію щодо викладача авторської методики, викладача цієї навчальної дисципліни. Також інформацію з навчального плану: кількість кредитів ECTS, годин самостійної роботи та аудиторних навчальних занять, статус навчальної дисципліни й форм контролю, міждисциплінарність. До прикладу: Prereguisite — «Право ЄС» та Postreguisite — «Міжнародне публічне право», «Дипломатичне та консульське право». Далі необхідно прописати таке.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


По‑перше, мета і завдання навчальної дисципліни. Реалізація освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Здобуття системи знань щодо правового регулювання трудових правовідносин в сучасних умовах в ЄС. Формування ключових, міждисциплінарних, предметних компетентностей як системи взаємозв'язаних змістовних орієнтацій, знань, умінь, навичок, досвіду діяльності для здійснення професійної діяльності за фахом. Вироблення освітньої компетентності — застосування здобутих знань, навичок, умінь, досвіду діяльності за фахом.

По‑друге, очікувані результати освітньої діяльності. Здобуття професійної компетентності як беззаперечної здатності використовувати знання і навички, індивідуальні, соціальні та/або методологічні вміння в роботі й навчанні, професійному та особистісному розвитку. Вміння характеризується такими рисами як самостійність та відповідальність, теоретичні та практичні знання. Підтвердження того, що ви розумієте та вмієте робити. Потрібно вміти орієнтуватися в системі джерел трудового права ЄС; аналізувати, тлумачити приписи регламентів, директив ЄС щодо трудових правовідносин; застосовувати правові норми; користуватися джерелами права, джерелами тлумачення норм права, коментарями під час вирішення конкретних питань; складати та оформляти документи правового характеру, рекомендовані програмою та обумовлені напрямком підготовки; підбирати літературу з питань і тем програми, складати конспекти, тези виступів, робити правову інформацію; логічно (послідовно, з наголосом на головне та істотне, доказово, аргументовано) викладати освітній матеріал, у тому числі застосовуючи знання різних джерел; використовувати правову термінологію; застосовувати правничі знання для оцінки вчинків, фактів реального життя, що має юридичне значення, а також аргументувати їх правову оцінку.

По‑третє, як забезпечується об'єктивність і точність виставлення оцінок. Забезпечують критерії оцінювання відповідей за кредитно-модульною системою. Оцінюються відповіді на питання; участь у бесіді, виправлення та доповнення відповідей; активна участь у семінарських заняттях, виконанні завдань для самостійної роботи; участь у дискусіях, дебатах, майстер-класах, тренінгах, аналізі конкретних ситуацій; вміння застосовувати приписи джерел трудового права ЄС; вміння користуватися правовою термінологією; практичні навички роботи з джерелами права; практичні вміння та навички роботи щодо складання окремих видів правничих документів. До прикладу, критерії оцінки «відмінно»: відповідь повна, правильна, розуміння матеріалу глибоке, основоположні вміння сформовані міцно, викладення логічне, доказове, висновки та пропозиції точні, аргументовані, правильне застосування правничої термінології. Оцінка «відмінно» може бути виставлена у разі виправлення хибної відповіді на проблемне питання правозастосування. Впроваджується графічний, програмований, тестовий контроль та самоконтроль.

По‑четверте, методичне забезпечення навчальної дисципліни. Видана робоча програма дисципліни, розроблені плани семінарських занять та варіанти індивідуального навчального заняття, а також орієнтовна тематика наукових робіт і дипломних робіт, контрольні завдання до кожної теми програми. Створені тестові завдання для модульного контролю, ситуативні завдання, поняття і терміни до кожної теми програми навчальної дисципліни. Здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитися із загальними методичними рекомендаціями щодо підготовки до семінарських занять, методичними вказівками щодо організації та проведення дидактичної гри, дебатів, дискусії, тренінгу. Також є завдання та методичні вказівки щодо виконання модульної контрольної роботи, питання для самоконтролю, наочні матеріали на DVD (презентації та інші навчально-методичні розробки).

По‑п'яте як розподіляються години кредитів ECTS за модулями навчальної дисципліни. За темами програми дисципліни. За кількістю годин, що визначені в навчальному плані (точніше, в освітній програмі) для аудиторних занять та самостійної роботи (самостійної освітньої діяльності). За видами навчальних занять (лекція, семінар, практичне, лабораторне, індивідуальне). За кількістю годин самостійної роботи щодо безпосередньої підготовки до аудиторних навчальних занять та заліку. За кількістю годин самостійної роботи на виконання ІНДЗ. Варто зазначити, що науково-дослідна діяльність здобувачів освіти — це один із напрямків самостійної роботи. ВНЗ у межах науково-організаційних заходів організують всеукраїнські студентські наукові конференції, конкурси студентських наукових робіт, виставки та презентації кращих наукових праць, студентські олімпіади, освітню діяльність у межах студентського науково-творчого товариства та наукових гуртків, у проблемних групах тощо.

Публікація статі, тез доповіді в наукових збірниках також зараховується як виконання одного-двох ІНДЗ. ВНЗ мають право встановлювати інші види навчальних занять (тренінги, майстер-класи, вебінари). Участь здобувачів освіти в міжуніверситетських, міждисциплінарних тренінгах, майстер-класах, вебінарах теж зараховується як самостійна робота в межах двох-трьох годин. Захист ІНДЗ здійснюється в межах семінарських і практичних занять, на науково-організаційних заходах.

Отже, силабус має надати інформацію здобувачу вищої освіти щодо можливостей ВНЗ в організації його інтелектуальної та творчої діяльності задля здобуття професійної компетентності та стосується якості освітніх послуг. Робоча програма навчальної дисципліни як документ ВНЗ визначає, насамперед, зміст освітнього матеріалу, рекомендовану літературу (основну й допоміжну), інформаційні ресурси тощо. Шановні колеги, силабус — це не «аналог навчальної програми».

(для перегляду натисніть на зображення)

40_1

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати