29 травня 2018, 12:40

Тринадцяті юридичні читання Українська державність: крізь призму часу

Радим Губань, завідувач кафедри правознавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор юридичних наук, доцент

З метою нагадати, пам’ятати, знати і враховувати уроки своєї далекої і невіддаленої історії та не припускатися колишніх помилок як на внутрішньо-державному так і міжнародному рівнях, 24-25 травня 2018 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулася міжнародна наукова конференція «Тринадцяті юридичні читання Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.)».

13 юр читання

Проректор з наукової роботи НПУ імені М. П. Драгоманова, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор Григорій Торбін звернув увагу на те, що конференція проходить у знакові дні: 100 років тому українська державність переживала бурхливі часи. Прихід правих сил до влади у Європі демонструє, що потрібно підвищувати рівень політико-правової культури населення, - сказав він.

Якби населення було більш обізнане про причини та наслідки Першої та Другої світових війн, то, очевидно, рівень підтримки правих сил на виборах у європейських країнах був би значно меншим.

Виступ директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академіка НАН України, академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, професора Юрія Шемшученка була присвячена проекту Конституції 1918 р.

Юрій Сергійович, детально проаналізувавши її зміст, дійшов до висновку, що хоча ця Конституція так і не набула чинності, однак це є вагомий здобуток українського конституціоналізму, а значна частина її положень може бути використана і в сучасній конституційно-правовій практиці.

Директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Олександр Копиленко, значну увагу у своїй доповіді приділив аналізу політико-правової спадщини Михайла Грушевського та його ролі у державотворчих процесах та відзначив його істотний внесок у розвиток української державності.

Директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Олег Рафальський, дійшов до висновку, що минувшина може бути ефективно використана для розбудови сьогодення.  

Завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Наталія Оніщенко зосередила увагу на сьогоднішній ситуації і наголосила на необхідності захисту прав людини, хоч як би банально це сьогодні і не звучало.

Декан факультету політології та права Богдан Андрусишин присвятив свій виступ аналізу Української Держави. Він дійшов до висновку, що Гетьманат Скоропадського був спробою відновити українську традиційну державність. А загалом Гетьманат залишив помітний слід в історії українського державотворення.

Директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, академік АН ВШ України, професор кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Пилипчук негативною тенденцією назвав часту зміни форм державного правління. За період незалежності України це відбулося 6 разів! А це призводило до розбалансування системи влади. Негативною тенденцією, з його точки зору, є також не залучення вчених до розробки програм розвитку держави.

Виступ завідувачки кафедри політичних наук НПУ імені М. П. Драгоманова, академіка Української академії політичних наук, доктора політичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Ольги Бабкіної був присвячений демократичній модернізації України в умовах цивілізаційного вибору.

Серйозний науковий диспут розгорнувся навколо питання правонаступництва України. Цей аспект у своїх виступах розглянули завідувач відділом історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук., професор, заслужений юрист України Ігор Усенко та завідувач кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат юридичних наук, доцент Ростислав Огірко. Джерелам права та особливостям системи права доби УНР була присвячена доповідь вченого секретаря Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Наталії Пархоменко.

Проголошенню УНР як черговому етапу відродження української державності був присвячений виступ доктора історичних наук, професора кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Сергійчука.

Після завершення пленарного засідання учасники конференції продовжили роботу на секційних засіданнях. В результаті роботи конференції був підготовлений підсумковий документ, в якому вчені закликали органи державної влади враховувати у своїй діяльності досвід Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати