Популярні матеріали

28 лютого 2017, 9:52

Реструктуризація як ефективний засіб оздоровлення підприємства

Тетяна Романченко
Тетяна Романченко старший юрист ЮФ "N&D"

Економічні реалії сьогодення майже щодня нам демонструють, що збиткова діяльність підприємства, нераціональне розміщення його фінансових ресурсів або низький рівень рентабельності призводять до незадовільного фінансово-економічного стану підприємства, яке дуже швидко може призвести до банкрутства. Основним нормативним документом, що регламентує процедуру банкрутства та яким регулюється процедура банкрутства, створення ліквідаційної комісії, її повноваження, санація є Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство).

Під банкрутством розуміють визнану господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди, а також погасити встановлені у визначеному цим законом порядку грошові вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

Можливим рішенням для підприємства з незадовільними фінансово-економічними показниками його діяльності є проведення реструктуризації та його фінансового оздоровлення.

Реструктуризація – це процес здійснення організаційно-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правових форм, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягу випуску продукції та підвищення ефективності виробництва.

Розрізняють різні види реструктуризації підприємства. Найбільш цікавими в розрізі теми банкрутства, на мою думку, є такі види реструктуризації, які вирізняються за напрямками її проведення, а саме: управлінська, технічна, економічна, фінансова, організаційно-правова.

Найпоширенішими видами реструктуризації підприємства у процесі банкрутства або недопущення його банкрутства є проведення його організаційно-правової та фінансової реструктуризації.

Організаційно-правова реструктуризація (корпоративна реорганізація) характеризується процесами корпоратизації, зміни організаційної структури та власника. Варіантами такої реструктуризації можуть бути:

* перетворення підприємства в інше підприємство;

* об’єднання підприємств з утворенням нової юридичної особи;

* злиття, приєднання, поглинання підприємства;

* виділ, поділ підприємства з утворенням нової юридичної особи;

* перепрофілювання підприємства;

* виокремлення певних структурних підрозділів з метою подальшої діяльності.

Фінансова реструктуризація передбачає реформування корпоративного управління з обов’язковим залученням інвестицій для оздоровлення стану підприємства. Отже, фінансова реструктуризація – це постійний інструмент управління підприємством через управління його заборгованістю, інвестиціями та пасивами, а не просто реалізація такої мети як запобігання банкрутству. Вона може проводитися як в рамках санаційної, так і адаптаційної або випереджаючої реструктуризації. Фінансова реструктуризація стабілізує підприємство, мінімізує загрозу його ліквідації, створюючи таким чином умови для інвестування в подальші реструктуризаційні заходи.

Як будемо оздоровлюватися?

З одного боку, фінансова реструктуризація підприємства може бути складовою частиною його загальної реорганізації, оскільки проведення будь-яких змін неможливе без зміни у складі фінансів юридичної особи. З іншого боку, вона може здійснюватися як самостійний напрямок реструктуризації, засіб стратегічних фінансових перетворень, попередження банкрутства, підвищення рівня платоспроможності юридичної особи. У такому випадку фінансова реструктуризація виконує санаційну функцію.

Санація – це система заходів, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану підприємства, а також задоволення повністю або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та/або зміни організаційно-правової форми й виробничої структури боржника, що здійснюються під час провадження справи про банкрутство з метою запобігання визнанню підприємства банкрутом та його ліквідації або самостійно підприємством без порушення справи про банкрутство (досудова санація).

Рішення про проведення санації можуть приймати:

* в досудовому порядку – засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів згідно із законодавством до порушення провадження у справі про банкрутство (ст. 5 Закону про банкрутство);

* в рамках судових процедур, які застосовуються до боржника після порушення справи про банкрутство (ст. 28 Закону про банкрутство).

Отже, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» реструктуризація розглядається як ефективний засіб відновлення

конкурентоспроможності підприємства, що може здійснюватися у складі санаційних заходів або автономно.

Таким чином, провівши системний аналіз теоретичних положень про реструктуризацію та норм Закону про банкрутство, можна стверджувати, що реструктуризація – це здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технологічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема, шляхом його поділу з переходом боргових зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, які здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність підприємства, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства.

Реструктуризація є вужчим поняттям, ніж санація. Реструктуризація включає заходи з адаптації виробництва, системи управління та організаційної структури, бізнес-процесів для відновлення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. Санація, на відміну від реструктуризації, охоплює ще й заходи фінансового характеру, спрямовані переважно на вирішення проблеми фінансового оздоровлення підприємства.

Можливі наступні форми реструктуризації для оздоровлення підприємства:

* реструктуризація управління підприємством – це зміни у сфері управління підприємством шляхом зміни керівництва підприємства та введення нових, прогресивних форм управління, скорочення чисельності працівників;

* реструктуризація виробництва та активів – передбачає зміни в організаційній та виробничо-господарській сфері підприємства шляхом диверсифікації асортименту продукції (послуг), зменшення витрат на виробництво, продажу частини основних фондів, зайвого обладнання, запасів сировини, окремих підрозділів підприємства, зворотного лізингу, рефінансування дебіторської заборгованості (переведення її в інші ліквідні форми);

* фінансова реструктуризація – це зміни, пов’язані зі зміною структури та розмірів власного й позиченого капіталів, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства із застосуванням (в тому числі, але не виключно) реструктуризації кредиторської заборгованості, одержання додаткових кредитів, збільшення статутного капіталу;

* корпоративна реструктуризація (реорганізація) – більш детально розглядалася вище.

Важливим моментом є те, що реорганізація підприємства як одна з форм реструктуризації повинна проводитися з дотриманням вимог антимонопольного законодавства, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням власника та за участю трудового колективу або органу, уповноваженого створювати такі підприємства, або за рішенням суду.

Таким чином, реструктуризація – це один з найефективніших засобів відновлення платоспроможності підприємства.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати